Via Nazario Sauro
rif BO-0011-03-B

3
430

10/1/2019
Via Nazario Sauro
rif BO-0051-01-A

4
430

9/1/2019
Via Nazario Sauro
rif BO-0051-01-B

4
430

9/1/2019
Via delle Belle Arti
rif BO-0057-04-B

7
440

6/26/2019
Via delle Belle Arti
rif BO-0057-05-B

7
440

9/15/2019